กิจกรรมของมูลนิธิ

มีนาคม 2564

กรกฎาคม 2563

กิจกรรมตรวจสารพิษในเลือดเกษตร  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิณัฐภูมิ

กรกฎาคม 2563

ผู้บริหารมูลนิธิณัฐภูมิเข้าร่วมกิจกรรม CSR กับคณะ วปอ.58  หมู่นกหัวขวาน มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่เกษตรกรยังชีพ จ.อุตรดิตถ์

มิถุนายน 2563

         เยี่ยมชมสวนอินทผาลัมปางหนา             ประชุมความคืบหน้าหารือแนวทางการพัฒนา            ความคืบหน้าแปลงผักทดลอง

%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%

มิถุนายน 2563

เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และ แลกเปลี่ยนความรู้ ณ สวนมะม่วงเอกอำไพ จังหวัดลำปาง

  ติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้มูลนิธิณัฐภูมิ         เตรียมปลูกเพาะพันธุ์​พืชมะละกอ​ฮอลแลนด์          ประชุมหารือแนวทางพัฒนา​ชุมชน​

                                                                                                                                       ร่วมกับ หอการค้า ​จังหวัดลำ​ปาง

มีนาคม 2563

                        เริ่มดำเนิน​การ​เพาะพันธุ์​พืชผลกลุ่มไม้ผล, สมุนไพร, และ พืชผัก                        ศึกษาดูงานกรมชลประทาน จ.ขอนแก่น

กุมภาพันธ์ 2563

               ศึกษาสายพันธุ์ผักเชียงดา                      เรียนรู้การทำเกษตร​กรรม​แบบอินทรีย์               ประชุมหารือการทำวิสาหกิจชุมชน

                    ณ สถาบัน​เทคโนโลยี​เกษตร​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้าน​นา                    ร่วมกับกลุ่ม​เกษตร​รวม​ชัย​นิคมพัฒนา 

  เข้าชมโรงงานต้นแบบ ไวน์ ผลไม้ ราชมงคล             เรียนรู้เทคโนโลยี​การแปรรูป​อาหาร​            เข้าฟังบรรยายการผลิตผักระบบอินทรีย์