กิจกรรมของมูลนิธิ

กรกฎาคม 2563

ผู้บริหารมูลนิธิณัฐภูมิเข้าร่วมกิจกรรม CSR กับคณะ วปอ.58  หมู่นกหัวขวาน มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่เกษตรกรยังชีพ จ.อุตรดิตถ์

         เยี่ยมชมสวนอินทผาลัมปางหนา             ประชุมความคืบหน้าหารือแนวทางการพัฒนา            ความคืบหน้าแปลงผักทดลอง

มิถุนายน 2563

เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และ แลกเปลี่ยนความรู้ ณ สวนมะม่วงเอกอำไพ จังหวัดลำปาง

  ติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้มูลนิธิณัฐภูมิ         เตรียมปลูกเพาะพันธุ์​พืชมะละกอ​ฮอลแลนด์          ประชุมหารือแนวทางพัฒนา​ชุมชน​

                                                                                                                                       ร่วมกับ หอการค้า ​จังหวัดลำ​ปาง

มีนาคม 2563

                        เริ่มดำเนิน​การ​เพาะพันธุ์​พืชผลกลุ่มไม้ผล, สมุนไพร, และ พืชผัก                        ศึกษาดูงานกรมชลประทาน จ.ขอนแก่น

กุมภาพันธ์ 2563

               ศึกษาสายพันธุ์ผักเชียงดา                      เรียนรู้การทำเกษตร​กรรม​แบบอินทรีย์               ประชุมหารือการทำวิสาหกิจชุมชน

                    ณ สถาบัน​เทคโนโลยี​เกษตร​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้าน​นา                    ร่วมกับกลุ่ม​เกษตร​รวม​ชัย​นิคมพัฒนา 

  เข้าชมโรงงานต้นแบบ ไวน์ ผลไม้ ราชมงคล             เรียนรู้เทคโนโลยี​การแปรรูป​อาหาร​            เข้าฟังบรรยายการผลิตผักระบบอินทรีย์

มกราคม 2563

ประชุมเครือข่ายเกษตรกรนิคมพัฒนา แลกเปลี่ยนองก์ความรู้จากชุมชน  สำรวจความต้องการของเกษตรกร

ธันวาคม 2562

                 ลงพื้นที่เกษตรกรชุมชน                เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร​เกษตร​ธรรมชาติ​ MOA     ประชุมเครือข่ายเกษตรกรนิคมพัฒนา 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

               

               ติดตามพื้นที่ปลูกปอเทือง                           เริ่มจำหน่ายผลิตผลจากเกษตรกร               สูบน้ำเข้าแปลงปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

กันยายน 2562

       ไถคราดเตรียมปักดำข้าวไรซ์เบอร์รี่                   ถอนกล้าข้าวไรซ์เบอร์รี่เตรียมปักดำ           ปักดำข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยเกษตรกรชุมชน

สิงหาคม 2562

       

         ลงกล้าต้นข้าวในแปลงนาทดลอง                       กรมชลประทานช่วยวางร่องน้ำ                      สร้างที่พักบนพื้นที่ศูนย์เรียนรู้

มิถุนายน 2562

       

 ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสำรวจพื้นที่ศูนย์เรียนรู้                ทีมงานมูลนิธิสร้างสัมพันธ์ชุมชน                   ร่วมประชุม ณ ศูนย์ราชการลำปาง

© 2019 Nutthabhum Foundation

  • White Facebook Icon