สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนสังคม

เกี่ยวกับ... "มูลนิธิณัฐภูมิ"

          มูลนิธิณัฐภูมิ..    มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีจาก  การทำเกษตรปลอดภัยจึงมีความมุ่งมั่น และ   ตั้งมั่นในการช่วยเหลือชาวชุมชนในพื้นที่ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางพัฒนาชุมชนของมูลนิธิ

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชน

เพื่อพัฒาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรชุมชนใน พื้นที่ โดยให้ความรู้แก่ชาวชุมชนเรื่องเกษตรปลอดภัย

ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะการทำเกษตรปลอดภัย สร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศ

สร้างงาน สร้างรายได้

ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  โดยเน้นการจ้างงานผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลาน ผู้พิการที่มีความสามารถ เด็กนักเรียนที่ไม่มี ทุนการศึกษา 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

จัดกิจกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้ความรู้แก่ชาวชุมชนเรื่องเกษตรปลอดภัย

 
 
ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิ

ที่เราจะร่วม สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนสังคม ไปด้วย

P1011473.JPG

16 กรกฎาคม 2564

มูลนิธิณัฐภูมิ จัด " โครงการตรวจหาสารพิษในเลือดเกษตรกร" เพื่อช่วยอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้เกษตรกรไทย งดใช้สารเคมีในการทำเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

225240729_10219719391007202_380712907549462362_n.jpg

29 กรกฎาคม 2564

ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็น Local Quarantine: สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมจากเหตุการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผล กระทบสังคมในขณะนี้ผ่านโครงการ “เพื่อนณัฐภูมิร่วมใจ

S__58655238.jpg

30 กรกฎาคม 2564

มูลนิธิณัฐภูมิ และ โครงการ " เพื่อนณัฐภูมิร่วมใจ " สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย จำนวน 5 ลัง ชุด PPE จำนวน 100 ชุด และ พัดลม จำนวน 10 ตัว ให้กับโรงพยาบาลลำปางเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19

ภาพบรรยากาศพื้นที่
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิณัฐภูมิ